bg ro
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Dion Palace Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Dion Palace Resort & Spa - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Литохоро

Луксозният комплекс Dion Palace Resort and Spa е предпочитан избор, както от гръцки, така и от чуждестранни посетители. Той е подходящ за всички, които искат да се насладят на спокойна почивка край морето с отлично качество на настаняване. Хотелът е разположен сред прекрасна природа, близо до подножието на митичния Олимп и разполага с широк собствен пясъчен плаж, 3 открити плувни басейна, детски басейн, спортни съоръжения и модерен СПА център със закрит басейн. Всички съоръжения и услуги отговарят на най-високите стандарти. СПА центърът на Dion Palace Resort and Spa предлага уникален избор от процедури за релаксация, подмладяване и грижа за красотата. Курортът е идеален за двойки, семейства, конференции и бизнес срещи, сватбени и други събития, съчетани с настаняване.

Ако пътувате с две деца, можете да избирате между следните типове помещения: двойна супериорна стая с гледка към планината Олимп и двойна супериорна стая със странична гледка към морето или басейна.

Местоположение на Dion Palace Resort & Spa, Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера

Dion Palace Resort and Spa е разположен на Олимпийската Ривиера, в едно от най-богатите на история места в Гърция – префектура Пиерия. Там се намират много традиционни селища като "Св. Пантелеймон". Мястото се гордее и с дългите си плажове, отличени с приза за чистота "Син флаг". От Солун го делят 80 км., а от Лариса – 76 км. Хотелът е на 8 км. от „Града на боговете” - Литохоро и на 10 км. от Катерини и от Дион - града на бащата на Александър Велики – Филип Македонски.

Адрес: Литохоро, Гърция

Удобства в Dion Palace Resort & Spa

Dion Palace Resort and Spa разполага с широк собствен пясъчен плаж, 3 открити плувни басейна, детски басейн, безплатни шезлонги и чадъри на плажа и край басейна, детски клуб, детска площадка, модерен СПА център със закрит басейн, фитнес център, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, два ресторанта, лоби бар, плажен бар, бар край басейна, развлекателни дейности, библиотека, ТВ зала, 2 напълно оборудвани конферентни зали, мини маркет, магазин за бижута, безплатен паркинг и коли под наем.

Стаи и настаняване в Dion Palace Resort & Spa

Стаите в Dion Palace Resort and Spa разполагат с телевизор с плосък екран, сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi, телефон, сейф, хладилник, минибар, електрическа кана, комплект за кафе/чай, сешоар, климатик/отопление, консумативи за баня, вана или душ.

Хранене, ресторанти и барове в Dion Palace Resort & Spa

Насладете се на уникални вкусове на гръцката и международна кухня в ресторантите на Dion Palace Resort and Spa! Те са известни с елегантната си атмосфера, отличната храна и качеството на обслужване. Хотелът разполага с два ресторанта и три бара. Mytikas е основният ресторант, в който се сервира закуска и вечеря на бюфет. Там можете да опитате гръцки и международни деликатеси, за чието приготвяне се използват първокласни местни продукти. La Medusa е стилен а-ла-карт ресторант с голяма тераса, заобиколена от водни каскади и течащи води. Той предлага гастрономически селекции със смесица от гръцка и средиземноморска кухня за изискана вечеря, както и гръцки деликатеси „мезе“ и разнообразие от закуски през деня.

В баровете на хотела можете да се отпуснете и да се насладите на изключителни коктейли и моменти на забавление, както на открито, така и на закрито. Лоби барът Mousses е разположен в главното фоайе пред басейна, където на фона на тиха музика се предлага разнообразие от кафета, напитки и коктейли. През летния сезон са отворени барът край басейна и плажният бар. Барът на басейна е заобиколен от течащите води на басейна, тъй като се намира в близост до ресторант La Medusa. През летните нощи плажният бар се превръща в нощен клуб за перфектен завършек на деня.

Почивка и забавления в Dion Palace Resort & Spa

Dion Palace Resort and Spa разполага с един от най-модерните СПА центрове в Гърция, простиращ се на 1200 кв.м. Le Spa е точното място, където да се погрижите за вашето здраве и красота с лековита вода от планината Олимп. Там ще откриете голям закрит басейн (отопляем сезонно), джакузи, сауна, парна баня, хамам, зона за релакс, фитнес център и огромно разнообразие от козметични и уелнес терапии, извършвани от професионален екип от масажисти, които използват първокласни продукти. СПА центърът е отворен за възрастни и деца над 15 години. В хотела има и 3 открити плувни басейна и детски басейн. Освен това можете да релаксирате и на широкия пясъчен плаж на Dion Palace Resort and Spa.

За незабравимите ваканционни изживявания на гостите на Dion Palace Resort & Spa са предвидени различни съоръжения и дейности като: фитнес център, аквафитнес, тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, развлекателни дейности, библиотека и ТВ зала.

В близост до хотела се намират музеят Дион, замъкът Платамонас, Traffic Park, както и планината Олимп.

За децата

На разположение на най-малките посетители има детски басейн, детска площадка и детски клуб.

Плаж

Dion Palace Resort and Spa разполага с широк собствен пясъчен плаж с безплатни шезлонги и чадъри.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

973лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
638лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1168лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1417лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1027лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
893лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1363лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
510лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
538лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1752лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1470лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1330лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3878лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2135лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1148лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1558лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1276лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
765лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
968лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
753лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
430лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1947лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
584лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
779лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1390лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4725лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1249лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
806лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
584лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
383лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1076лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
861лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
645лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
323лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
886лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1914лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1692лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1363лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1021лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1108лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3156лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
665лв
20-23 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5513лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2739лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2525лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
779лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1611лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
584лв
7-10 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
584лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2108лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
638лв
11-14 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1330лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3938лв
13-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1395лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3590лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3150лв
18-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1330лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3545лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1108лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2991лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1985лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2726лв
31.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
510лв
24-28 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2399лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3156лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3787лв
3219лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
483лв
25-28 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1363лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5050лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
806лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2726лв
5-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3542лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1195лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2693лв
8-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
833лв
10-14 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1054лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1318лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2703лв
11-16 Юли
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1081лв
11-16 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1551лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1795лв
13-19 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3102лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1795лв
14-20 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
797лв
677лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2216лв
16-26 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1773лв
19-27 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1551лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3878лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3692лв
21-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1108лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3692лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4432лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3590лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1496лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2991лв
26-31 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3102лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2659лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5168лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1773лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2094лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3692лв
18-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4847лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1752лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1363лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1558лв
1-9 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2628лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
973лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
973лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2891лв
7-18 Сеп
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1363лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1094лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1378лв
19-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
893лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
510лв
25-29 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2399лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
255лв
27-29 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4419лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1947лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1894лв
24-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
389лв
24-26 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1168лв
25-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4419лв
3756лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1558лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2693лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2336лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1947лв
28.06-03.07
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
779лв
28-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1347лв
28-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3154лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4419лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
322лв
30.06-02.07
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2920лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3156лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
973лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6491лв
2-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3156лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
779лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1289лв
3-11 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
789лв
4-7 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5069лв
5-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
389лв
5-7 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2630лв
5-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1876лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2175лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3227лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1947лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4154лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
806лв
7-12 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2175лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2887лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2444лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3299лв
2804лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2465лв
10-14 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1665лв
10-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1119лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1320лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3257лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3324лв
13-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1108лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4188лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2094лв
1780лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4432лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2216лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1330лв
15-21 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4725лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5168лв
4393лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1551лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
665лв
19-22 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2659лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2770лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1496лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1795лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
26581лв
21.07-26.08
2 възрастни, 2 деца

36 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1551лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1773лв
21-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3878лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4430лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2659лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
665лв
22-25 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3102лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2393лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2770лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2770лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5168лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1330лв
26.07-01.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1551лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1330лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1108лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3324лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2659лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1551лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3692лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1496лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
4725лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3102лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3692лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5168лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4725лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1551лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4786лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3692лв
4-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2659лв
4-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2216лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
897лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
665лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1197лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3102лв
2637лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1551лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
886лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
996лв
9-14 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3692лв
10-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4652лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
797лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2216лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3076лв
2615лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2094лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1330лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
996лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1551лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3102лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
4307лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1497лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1276лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3970лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4096лв
25.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2028лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3609лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3370лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
2081лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2055лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2628лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3154лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2336лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1558лв
1-5 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
973лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2103лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3407лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3787лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1168лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2693лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1840лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1363лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
645лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1880лв
9-19 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1752лв
9-18 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3366лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2336лв
10-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1363лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2189лв
15-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1410лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
638лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1276лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф на рецепция, сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, рум сървис, бизнес център, бебешко легло, детско столче, детска площадка, анимация за деца, детски басеин, вътрешен басеин, слънчева тераса, шезлонги, чадъри, кърпи за басейна, финтес зала, сауна, парна баня, турска баня, джакузи, спа процедури, анимация, тенис на маса, тенис корт.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Dion Palace, Dion Palace olympic riviera, Dion Palace litohoro, Dion Palace greece, Dion Palace гърция, Dion Palace олимпийска ривиера, Dion Palace литохоро, Dion Palace 2024, Dion Palace цени, Dion Palace мнения, Dion Palace цени 2024, Dion Palace лято 2024, Dion Palace ранни записвания, Dion Palace last minute, Dion Palace hotel, Dion Palace hotel olympic riviera, Dion Palace hotel litohoro, Dion Palace hotel greece, Dion Palace hotel гърция, Dion Palace hotel олимпийска ривиера, Dion Palace hotel литохоро, Dion Palace hotel 2024, Dion Palace hotel цени, Dion Palace hotel мнения, Dion Palace hotel цени 2024, Dion Palace hotel лято 2024, Dion Palace hotel ранни записвания, Dion Palace hotel last minute, дион палас, дион палас гърция, дион палас олимпийска ривиера, дион палас литохоро, дион палас цени, дион палас мнения, дион палас цени 2024, дион палас лято 2024, дион палас ранни записвания, хотел дион палас, хотел дион палас гърция, хотел дион палас олимпийска ривиера, хотел дион палас литохоро, хотел дион палас цени, хотел дион палас мнения, хотел дион палас цени 2024, хотел дион палас лято 2024, хотел дион палас ранни записвания